Kupplungsausrückgabel - Kubota : B1-14, B1-15, B1-16, B1-17, B40, B1200, B1400, B1402, B1500, B1550, B1750, B5000, B5001, B5200, B6000, B6001, B6200, B7000, B7001, B7100, B7200, XB1 Zen-Noh : ZB1200, ZB1400, ZB1402, ZB1500, ZB1502, ZB5000, ZB5001, ZB6000, ZB6001, ZB7000, ZB7001, ZB7100

OE - id.66621-13350- 66621-13351 - H6660-13350

Verfügbar in UNSEREM Lager

Referenz 66591-13250
0.12 kg

Weitere Informationen

Produkt typ Motor-Andere
Model Kubota B1-14, B1-15, B1-16, B1-17, B1200, B1400, B1402, B1500, B1502, B1550, B1750, B40, B5000, B5001, B5200, B6000, B6001, B6200, B7000, B7001, B7100, B7200, XB-1
Model Zen-Noh ZB1200, ZB1400, ZB1402, ZB1500, ZB1502, ZB5000, ZB5001, ZB6000, ZB6001, ZB6200, ZB7000, ZB7001, ZB7100, ZB7200

Marken / Modelle